Home

Woonzorgcentrum Heilig Hart

Interne samenwerking

De sociale dienst betekent voor de meeste kandidaat-bewoners en bezoekers de eerste kennismaking met ons dienstverleningsaanbod. Nieuwe opnames worden gerealiseerd conform een regionaal vraaggestuurd en door de raad van bestuur goedgekeurd opnamebeleid. Bij opname wordt rekening gehouden met de mate van zorgbehoevendheid, met voorrang voor de meest zorgbehoevenden.
Er wordt gestart met een “intake-gesprek” waarbij een zo compleet mogelijke gegevensuitwisseling gebeurt zowel naar het woonzorgcentrum toe als naar de kandidaat-bewoner.
Bij een eigenlijke opname worden, na een bezoek aan de nieuwe woongelegenheid, de gebruiksovereenkomst, de supplementenlijst en de interne afsprakennota uitgebreid doorgenomen met de toekomstige bewoner.
Ook nadien zal de sociale dienst het aanspreekpunt blijven voor regelingen, problemen en afspraken allerhande.

De dienst verpleging/verzorging, specifiek gericht op onze bewonerszorg, biedt naast de dagelijkse 24u/24u basiszorgverlening en de noodzakelijke verpleegkundige handelingen vooral de warmte, de regelmatige aanwezigheid, de extra’s en het menselijk contact, factoren die samen het gevoel van geborgenheid verzekeren.
Maandelijkse multidisciplinaire teamvergaderingen waarborgen een volledige gegevensoverdracht per individu, waarbij de ergotherapeuten, kinesitherapeuten, logopedisten, animatoren en de coördinerend en raadgevend arts consequent aansluiten.

Directie, administratie, de schoonmaakploeg en de keukenploeg vormen daarnaast de omkadering om alle verdere randvoorwaarden voor een integraal zorgverblijf optimaal te laten verlopen. De onontbeerlijke steun van talrijke vrijwilligers dient hier tenslotte zeker aan toegevoegd te worden.